Για αναλυτική περιήγηση στα κείμενα των παρεμβάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε Τακτικό Μέλος του Συνδέσμου, να έχετε συμπληρώσει την αίτηση πρόσβασης:
Πρόσβαση Μελών / Αίτημα Πρόσβασης σε προστατευμένες περιοχές και να έχετε κωδικούς πρόσβασης για το site

Νομοθεσία Παραγωγής Αλκοολούχων

 • 05/12/2023: Δημοσιεύτηκε η Απόφαση Υφυπ. Οικονομικών, υπ.αριθ.  Α.1193/04.12.2023 στο ΦΕΚ Β' 6845/05.12.2023 με θέμα α) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 30/003/000/1614/19-04-2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν.2960/2001 αντιστοίχως – Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β΄2785)» (Β΄1624). β) Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν.2960/2001. Ο ΣΕΑΟΠ κωδικοποίησε την υπ’ αρ. 30/003/000/1614/19-04-2018, μετά την τροποποίηση της από την  Α.1193/04.12.2023

 • 04/12/2023: Δημοσιεύτηκε η Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ υπ.αριθ.  Α.1191/30.11.2023 στο ΦΕΚ Β' 6838/4-12-23,με θέμα α) Τροποποίηση της υπ’  αρ. 30/003/000/817/21-02-2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» (Β’ 914).β) Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας, των αποσταγματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων»

 • 31/10/2023: Δημοσιεύτηκε η Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ,  υπ.αριθ.  Α.1166/25.10.2023 στο ΦΕΚ Β' 6242/25-10-2023, με θέμα «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας, των αποσταγματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.»

 • 31/10/2023: Δημοσιεύτηκε η Απόφαση Υφυπ. Οικονομικών, υπ.  αριθ.  Α.1164/25.10.2023 στο ΦΕΚ Β' 6241/25-10-2023, με θέμα «Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν. 2960/2001»

 • 10/04/2023: Νόμος 5042/2023 (ΦΕΚ 88 Α΄/10.04.2023) «Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1095/2010, 648/2012, 600/2014, 806/2014 και 2015/2365 και των Οδηγιών 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2014/59/ΕΕ και (ΕΕ) 2017/1132, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP), και λοιπές διατάξεις.»
  Τροποποιεί με το άρθρο 66, την παρ. 3 άρθρου 81 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001 (σχετικά με την παραγωγή τσίπουρου/τσικουδιάς, αναφέρει ότι παράγεται σε παραδοσιακούς άμβικες ασυνεχούς λειτουργίας)

 • 31/03/2023: Δημοσιεύτηκε η Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών, υπ.  αριθ.  Α.1036/22.3.2023  στο ΦΕΚ Β' 2119/31-03-2023, με θέμα «Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν. 2960/2001.

 • 29/03/2023: Νόμος 5036/2023 (ΦΕΚ 77 Α΄/ 28.3.2023) «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας»
  Τροποποιεί το Ν. 2969/2001 (υποπαρ. 8 παρ. Ε άρθρου 7) Ρυθμίζεται η διάθεση προϊόντος απόσταξης διήμερων αποσταγματοποιών από τους αμβικούχους ως  αποστακτικό δικαίωμα. (Κωδικοποίηση ΣΕΑΟΠ, με το Ν.5036/2023 της 27ης/3/2023)

 • 27/03/2023: Δημοσιεύτηκε η Απόφαση διοικητή ΑΑΔΕ, υπ.αριθ. Α.1032/20.3.2023  στο ΦΕΚ Β' 1962/27-03-2023, με θέμα «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας, των αποσταγματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων»

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
  Β. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  Ι. ΕΙΔΙΚΗ (ΚΑΘΕΤΗ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Ν. 2969/2001
Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα (Κωδικοποιημένο κείμενο ΣΕΑΟΠ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.5036/2023 της 27ης/3/2023

3. N. 2960/2001
Τελωνειακός Κώδικας (Κωδικοποιημένο κείμενο ΣΕΑΟΠ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5042/2023 της 10ης/4/2023)

Περισσότερα...


Νομοθεσία Τελωνείων

 • 13/11/2023: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για την διερεύνηση των θεμάτων που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που αφορά την τήρηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης  Αλκοολούχων Ποτών».
  Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β1139278ΕΞ2023/13-11-2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 • 02/11/2023: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 6289/01.11.2023, η Α.1173 /31-10-2023 με την οποία τροποποιείται η Α.1263/23.12.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών». Ο ΣΕΑΟΠ κωδικοποίησε την Α.1263/23.12.2021, μετά την τροποποίηση της από την Α.1173 /31-10-2023

 • 30/10/2023: Νέα επικαιροποιημένη έκδοση του εγχειριδίου συνηθέστερων ερωτημάτων σχετικά με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.

 • 03/10/2023: Νέα επικαιροποιημένη έκδοση του εγχειριδίου συνηθέστερων ερωτημάτων σχετικά με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.

 • 11/09/2023: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 5401/11.09.2023 η υπ. αριθμ. Α.1136 / 1.9.2023 απόφαση με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη και άδειας περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και των διατυπώσεων για την εφαρμογή των παρ. 2 έως και 4 του άρθρου 113 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»

 • 07/08/2023: Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτημάτων σχετικά με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών

 • 03/07/2023: Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1093/23.6.2023 (ΦΕΚ Β' 4264/03-07-2023)  με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» (Κωδικοποιημένο κείμενο ΣΕΑΟΠ όπως ισχύει μετά την πρόσφατη τροποποίηση με την  Α. 1093/23.6.2023).

 • 14/06/2023: «Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία A.1077/19-05-2023 κοινής απόφασης  Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «α)Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β΄6317) β)Καθορισμός χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (Β΄3469)». Εγχειρίδιο χρήσης σχετικά με την εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών καθώς και την καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.

 • 14/06/2023: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 3852/14-06-2023 η Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ,  Α.1086/2023 με θέμα «Διαδικασία προμήθειας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των αλκοολούχων) στα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολόγητων ειδών» Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 01.10.2023 και από την έναρξη ισχύος της, καταργείται η υπό στοιχεία Τ.2043/87/Β.0019/2203-1993 απόφαση.

 • 24/05/2023: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 3469/24-05-202  η κοινή απόφαση ( Υφυπ. Οικονομικών & ΑΑΔΕ) Α.1077/2023 με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β' 6317). β) Καθορισμός χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών», με την οποία τροποποιείται η Α.1263/23-12-2021 ως προς τον ανακαθορισμό των υποχρεώσεων των επιτηδευματιών, όσον αφορά στην καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών και καθορίζεται επίσης ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών. (Κωδικοποιημένο κείμενο ΣΕΑΟΠ της Α.1263/2021)

 • 28/03/2023: Εγκύκλιος ΑΑΔΕ Ε.2017/23-03-2023 με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων του Μέρους Α' του ν. 4955/2022 και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών κανονισμών (E.E.) αναφορικά με τη διακίνηση προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από 13.02.2023»

 • 24/05/2023: Εγκύκλιος ΑΑΔΕ Ε. 2016 /22-03-2023 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διακίνηση προϊόντων κρασιού μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε

 • 28/02/2023: Υπ’ αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1029596 ΕΞ 2023 /28-02-2023 πρόσκληση Διοικητή ΑΑΔΕ προς τις Ελληνικές Εξαγωγικές Επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν εξαγωγές σε Προτιμησιακές Χώρες, να αποκτήσουν την «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» ως προς την προτιμησιακή καταγωγή ή/και την ελεύθερη κυκλοφορία (απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της προτιμησιακής καταγωγής)

 • 14/02/2023: Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.: Ο.3007 «Οδηγίες αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 4.0 του μηχανοργανωμένου συστήματος EMCS (Excise Movement and Control System) από τις 13 Φεβρουαρίου 2023 καθώς και οδηγίες για την διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ που έχουν τεθεί σε ανάλωση από και προς την Ελλάδα».

  • Εναλλακτικό έγγραφο eΑΔΕ 801(Εναλλακτικό συνοδευτικό έγγραφο για την διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής /έχουν τεθεί σε ανάλωση)
  • Εναλλακτικό έγγραφο eΑΔΕ 818(Εναλλακτική αναφορά παραλαβής/ αναφορά εξαγωγής για την διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής /έχουν τεθεί σε ανάλωση)
 • 09/02/2023: Α.1014/09-02-2023 (ΦΕΚ Β΄700/10-02-2023) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, με θέμα «Καθορισμός των διατυπώσεων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εγγραφής σε Μητρώο του πιστοποιημένου αποστολέα και του πιστοποιημένου παραλήπτη προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουν τεθεί σε ανάλωση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 57 του ν.2960/2001 (Α΄265)»

 • 08/02/2023: Α.1013/ 08-02-2023 (ΦΕΚ Β΄701/10-02-2023) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εγγραφή στο Μητρώο του περιστασιακά πιστοποιημένου αποστολέα και του περιστασιακά πιστοποιημένου παραλήπτη της παρ. 6 του άρθρου 57Α του ν. 2960/2001, (Α΄265), του είδους, της παροχής και της ισχύος της εγγύησης της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 57Α του ν. 2960/2001 καθώς και των όρων και προϋποθέσεων για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 57Α του ν. 2960/2001.»

 • 12/01/2023: Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για το ειδικό καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης.

 • 10/01/2023: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-01-2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (Β΄810).

 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΦΚ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Α. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

7. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 389/2012 του Συμβουλίου, της 2ας Μαΐου 2012, για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2004. (Τελευταία ενοποιημένη έκδοση 13/02/2023)

B. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Εγκύκλιοι εφαρμογής Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

2. N. 2960/2001

Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Απρίλιος 2023)
Ο ΣΕΑΟΠ έχει κωδικοποιήσει τον Τελωνειακό Κώδικα , λόγω της σημαντικότητάς του νόμου.

3. ΔΕΦΚΦ 1116596ΕΞ2017 / Φ.639/447/14.08.2002 από 7/8/2017

Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής.          

Κωδικοποιημένο κείμενο της ΔΕΦΚΦ 1116596ΕΞ2017 (ΣΕΑΟΠ Ιούλιος 2023)

Περισσότερα...


Νομοθεσία υπό συζήτηση

 • 13/4/2023: Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον οίνο, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα, και με τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα, ο οποίος τροποποιεί τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) 2017/1001 και (ΕΕ) 2019/787 και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 COM(2022). Τροποποίηση Σουηδικής Προεδρίας σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν τις «ομάδες παραγωγών»/«αναγνωρισμένων ομάδων παραγωγών», με συγκεκριμένα καθήκοντα αναφορικά με τα θέματα των ΓΕ που τους αφορούν.

Εργατική νομοθεσία

 • 28/03/2023: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπ. αριθ. 31986/24.03.2023 (ΦΕΚ 2003 Β΄/28.03.2023) Απόφαση Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.»
 • 22/04/2022: Υ. Α. 38866/2022 (ΦΕΚ Β' 2030/ 21-04-2022):Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

Περισσότερα...