Για αναλυτική περιήγηση στο κομμάτι της νομοθεσίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε μέλη του Συνδέσμου και να έχετε κωδικούς πρόσβασης για το site

Νομοθεσία Τελωνείων

 • 31/12/2020: Αποφάσεις Διοικητή ΑΑΔΕ για «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών»
 • 29/12/2020: Eγκύκλιος ΔΤΔ Γ 1146494 ΕΞ 2020 /29-12-2020 Η Τελωνειακή παρέμβαση στην επιβολή των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας - Επικαιροποίηση κανονιστικού πλαισίου.
 • 04/12/2020: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4758/2020 (ΦΕΚ 242 Α’ /4-12-2020) Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις. ( τροποποιεί τον Τελωνειακό Κώδικα Ν. 2960/2001 , περιλαμβάνει στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ)
 • 04/12/2020: Εγκύκλιος ΑΑΔΕ Αρ. πρωτοκόλλου Δ. ΟΡΓ. Γ 1138944 ΕΞ 2020/2020 «Αποστολή του Εγχειριδίου Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) που υπάγονται στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), έτους 2020»
 • 10/11/2020:  Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ A.1244/2020 , με την οποία τροποποιείται ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ2018/27.09.2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών. Σύμφωνα με την απόφαση, από την 01/12/2020 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα.» (Επικαιροποιημένο κείμενο ΣΕΑΟΠ της ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ2018/27.09.2018 /Νοέμβριος 2020.)
 • 30/10/2020: Εγχειρίδιο Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε. 2020»
 • 01/09/2020:Τροποποίηση της ΑΥΟ υπό στοιχεία Α.1117/19.05.2020 «Όροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που προβλέπεται από το εδάφιο ε’, στ’, και ι’ της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001»
 • 14/08/2020: Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1187/07.08.2020 για τροποποίηση της ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ2018/27-09-2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών».
 • 06/08/2020 Οδηγία (ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2020 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά.
 • 04/06/2020: Α. 1116 /18-05-2020 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και της διαδικασίας για την επιστροφή/ διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων, σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, επιβαρύνσεων κρασιού μικρών οινοπαραγωγών.»
 • 31/05/2020: Α. 1117 /19-05-2020 «Όροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που προβλέπεται από τα εδάφια ε’, στ’, και ι’ της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001».
 • 29/05/2020: Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εισαγωγέων – Εξαγωγέων, με απαλλαγές από επιβαρύνσεις Μαΐου 2020
 • Τροποποίηση 30/003/000/1026/2016 «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης»
 • 08/01/2020: Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. Ε 2003/2019 εγκύκλιος ΑΑΔΕ  με θέμα «Οδηγίες για τη χρήση του καθεστώτος διαμετακόμισης στα πλαίσια του ICISnet».

Περισσότερα...


Νομοθεσία Υπουργείου Οικονομικών

 • Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 2859/200
  (τελευταία κωδικοποίηση με το Ν. 27.64/20 της 23.12. 2020)
 • 22/09/2020: Εγχειρίδιο Ερωτήσεων - Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα 
 • 20/08/2020: Α.1178/20.7.2020 (ΦΕΚ 3454 Β/19.08.2020) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2015 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων - Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.
 • 20/05/2020: A. 1104 /06-05-2020 «Διαδικασία επιστροφής Φόρου Προστιθεμένης Αξίας»

Περισσότερα...


Νομοθεσία Παραγωγής Αλκοολούχων

 • 2960/2001: Τελωνειακός Κώδικας (Κωδικοποίηση ΣΕΑΟΠ, με το Ν. 4758/2020 της 4ης.12.2020)
 • 16/06/2020: Ε. 2087 /16-06-2020: Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΑΑΔΕ, με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 17 και λοιπές διατάξεις του ν. 4690/2020 (Α’ 104) σχετικά με τη δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας
 • 06/06/2020: Α.1129, (ΦΕΚ Β΄ 2196/6.6.2020) «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α' και Β' κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων»
 • 08/04/2020: Α.1071 (ΦΕΚ 1213 Β’ / 8.4.2020) Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν. 2960/2001
 • 20/03/2020: Α. 1056 / (ΦΕΚ 1020 β’ 24/3/2020) Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. υπ’ αριθ. Φ.1554/811/17.12.2008 (Β΄ 2694) «Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001», όπως ισχύει.
 • 24/03/2020: E. 2039 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου εικοστού τρίτου «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 20ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 68). Με το 23ο άρθρο της ΠΝΠ της 20ης Μαρτίου , δίνεται με απόφαση ΥΠΑΝ άδεια εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης αποκλειστικά για την παραγωγή αντισηπτικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες , με φθαλικό διαιθυλεστέρα (DEP) σε ποσοστό 0,2 γραμμάρια ανά λίτρο ένυδρης αιθυλικής αλκοόλης αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95% vol, από 20 Μαρτίου 2020 & για τέσσερεις (4) μήνες.

Περισσότερα...


Νομοθεσία Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ (Εθνικά ή και Κοινοτικά)

 • Επικαιροποίηση: Νομοθεσίας, οδηγίες κατάθεσης σήματος, έλεγχος διαθεσιμότητας εμπορικού σήματος κ.λπ.

Περισσότερα...


Νομοθεσία Ίδρυσης Λειτουργίας Παραγωγικής Μονάδας

 • Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209/21-09-2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος. Κωδικοποιημένο κείμενο (Επικαιροποιημένο).
 • Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143/17.6.2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. Κωδικοποιημένο κείμενο (Επικαιροποιημένο).

Αμπελοοινική Νομοθεσία

Απόσταξη Κρίσης

 • 8/7/2020: ΚΥΑ υπ’ αριθ. 1723/179088/3.7.2020 (ΦΕΚ Β’ 2764 / 07.07.2020) «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592». Με τις 6 τροποποιήσεις που εκδόθηκαν μέσα στο 2020. Όπως τροποποιήθηκε με την 1869/191097/14-07-2020, την 1893/193770/15.7.2020, την 2113/214456/03-08-2020, την 2499/258466/18-09-2020, 3013/303304/10-11-2020 και την 3246/335062/30.11.2020.
 • Κωδικοποιημένο Κείμενο ΣΕΑΟΠ σύμφωνα με τις παραπάνω έξι τροποποιήσεις της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 1723/179088/3.7.2020 (ΦΕΚ  Β’  2764/ 07.07.2020)

Περισσότερα...

Νομοθεσία Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 117/22.6.2016). Όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4712/2020.


Νέος οδηγός (Πρόγραμμα) Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων (Ιούνιος 2020)

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων στο καθεστώς Ενισχύσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του Ν.4399/2016. (Φεβρουάριος 2020)

Προκηρύξεις Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16:

 • «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»
 • «Γενική Επιχειρηματικότητα»
 • «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

ΚΥΑ 128460/3.12.2020 Τροποποίησης της υπ' αριθ. 47640/14.05.2020 (ΦΕΚ Β' 1847/2020 ) «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 "

ΚΥΑ 86642/28-08-2020 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και των μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν.4399/2016 (A΄117), για τα οποία το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια», ΦΕΚ Β' 3539/ 26-8-2020)

Περισσότερα...

Εργατική Νομοθεσία

 • 02/11/2020: Κ.Υ.Α. Αριθ. 44921/1377/2.11.2020 (ΦΕΚ Β' 4830/02-11-2020). Επέκταση, σε όλη την Επικράτεια, της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.
 • 08/07/2020: Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/2020 «Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020»
 • 26/06/2020: Έγγραφο ΕΦΚΑ υπ’ αριθ. 134900/26-06-2020 «Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την υποβολή και την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020.»
 • 15/06/2020: ΚΥΑ Αριθ. οικ.23103/478/13.6.2020 (ΦΕΚ 2274/Β’ 14.06.2020) «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
 • 12/06/2020: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 26/2020 - Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού.
 • 28/03/2020: ΚΥΑ 12998/232 (ΦΕΚ B 1078/28.3.2020) Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα.
 • 14/01/2020: Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2020.
 • 09/01/2020: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2020 (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 1/2020)
 • 01/01/2020: Τα νέα πρόστιμα και η κατηγοριοποίηση παραβάσεων του ΣΕΠΕ.

Περισσότερα...