Για αναλυτική περιήγηση στο κομμάτι της νομοθεσίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε μέλη του Συνδέσμου και να έχετε κωδικούς πρόσβασης για το site

Νομοθεσία Τελωνείων

 • 16/10/2018: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4513/Β/15.10.2018, η ΔΔΘΕΚΑ Δ1144720 ΕΞ 2018/27.9.2018 για την  Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών
 • 29/05/2018: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ,ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Ιούλιος 2018)
 • 11/06/2018: ΔΔΘΕΚΑ Β 1088294 ΕΞ2018 - Εγκύκλιος Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/604 – Νέο Παράρτημα για το έντυπο αίτησης εγγραφής στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX

Νομοθεσία Υπουργείου Οικονομικών

 • Εξέλιξη των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης για τα έτη 2000-2017
  Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας N. 2859/200
  (τελευταία κωδικοποίηση Ιούλιος 2018)
 • 16/10/2018: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4512/Β/ 15.10.2018,  η ΠΟΛ.1184/27.9.2018  για το καθεστώς Τελωνειακής Αποθήκευσης, Με την απόφαση αυτή, καθορίζεται διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.
 • 17/05/2018: ΠΟΛ. 1093/17.5.2018 με την οποία κοινοποιείται  για ενημέρωση και εφαρμογή  η   αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1034/21.02.2018 (ακριβώς από κάτω) Απόφαση  Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών» που  ισχύει, από την 08/03/2018.
 • 08/03/2018: ΠΟΛ 1034/2018 Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών , το δικαίωμα της οποίας ασκείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α).
   

Νομοθεσία Παραγωγής Αλκοολούχων

 • 16/11/2018: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 5131/16-11-2018 η υπ. αριθ. 157/06-11-2018 ΑΥΟ,  με την οποία τροποποιούνται τα άρθρα 15 «Αποστολή & Παραλαβή δειγμάτων» & 16 «Εξέταση δειγμάτων» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).
 • 20/08/2018: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3457/20.10.2018 η Υπουργική Απόφαση  υπ. αριθμ. 30/003/000/3231/9.8.2108  για τους «Όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου για τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».
 • 15/05/2018:  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1624 Β’ / 10.5.2018 η υπ.αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/1614/2018 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως- Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015  Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 2785)»
 • 22/03/2018: Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ υπ.αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/817/2018 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 914 Β’ / 15.3.2018 «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 15/3/2018 ημερομηνία δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • 20/03/2018: Σχέδιο Τροποποίησης του παραρτήματος  ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 προκειμένου  να περιληφθούν οι ονομασίες «Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρo/Tsipouro»,  ως αναφερόμενες σε ένα μόνο προϊόν, δεδομένου ότι έχει υποβληθεί ένας κοινός  τεχνικός φάκελος ο οποίος αφορά τις εν λόγω ονομασίες.
 • Ν. 110/2008: Κανονισμός 110/2008 σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.1576/89 του Συμβουλίου  (ενοποιημένη έκδοση 23.08.2018)
 • Ν. 2969/2001: Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα (Κωδικοποίηση ΣΕΑΟΠ, με το Ν.4537/2018 την 15η/05/2018)
 • N. 2960/2001: Τελωνειακός Κώδικας (Κωδικοποίηση ΣΕΑΟΠ, με το 4557/2018 της 30ης/07/2018)

Νομοθεσία Ανακύκλωσης

 • Οδηγία 94/62/ΕΚ: Για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. (ενοποιημένη έκδοση 04.07.2018)
 • Οδηγία 2005/270/ΕΚ: Για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ  (ενοποιημένη έκδοση 25.06.2018
 • Ν. 2939/2001: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις»  (Κωδικοποίηση ΣΕΑΟΠ , με το Ν.4537/2018 την 15η/05/2018)

Νομοθεσία Ίδρυσης Λειτουργίας Παραγωγικής Μονάδας

 • Ν. 4442/2016: Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις τελευταία Κωδικοποίηση την 20η/6/2018 με το νόμο 4550/2018 
 • ΑΥΟ 32790/392/Φ.15 όπως τροποποιήθηκε με ΑΥΟ  5540/71/Φ15/2018: Υπουργική Απόφαση 32790/392/Φ.15 με Θέμα «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας». Η παρούσα απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο και τη διαδικασία της γνωστοποίησης και κάθε άλλο σχετικό με αυτήν θέμα αναφορικά με τη λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο στο άρθρο 17 του Ν. 4442/2016 (Δείτε το κωδικοποιημένο κείμενο όπως τροποποιήθηκε με ΑΥΟ 5540/71/Φ15/2018)
 • Ν. 3325/05: (ΦΕΚ Ά 68/11.03.2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». (Κωδικοποιημένο κείμενο  την 14η /06/2018 με το Ν.4549/2018)
 • Ν. 3982/2011: (ΦΕΚ Α΄143/17.6.2011) - Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. (Κωδικοποιημένο κείμενο  την 20η /6/2018 με το νόμο 4550/2018)
 • Άρθρα 6 και 7Δ του Ν. 2969/01 (Φ.Ε.Κ. 832/Α/18-12-2001) «Αλκοόλη & Αλκοολούχα προϊόντα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αμπελοοϊνική Νομοθεσία

 • 10/12/2018: Εγκύκλιο υπ. αριθ. 4383/169620/6.12.2018  εξέδωσε το τμήμα Αμπέλου οίνου και αλκοολούχων ποτών του ΥΠ.Α.Α.Τ με θέμα «Δηλώσεις Παραγωγής Οίνου– κατάταξη οίνου»
 • 21/11/2018: Εγκύκλιο εξέδωσε το τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, βάσει της οποίας οι ψηφιακές Δηλώσεις Συγκομιδής από τους αμπελοκαλλιεργητές , θα υποβάλλονται με καταληκτική ημερομηνία που λήγει ένα μήνα νωρίτερα από την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου αντί 15 Ιανουαρίου 2019.
 • 13/11/2018: Εγκύκλιος υπ. αριθ.  4301/09-11-2018, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2018-2019
 • 08/11/2018: Η Υπουργική απόφαση υπ. αριθ.  3915/144646/2018«Ειδικοί όροι εμφιάλωσης οίνων» δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 4976/08-11-2018
 • 27/10/2018: Εγκύκλιος υπ. αριθ . 3970/146931 - Υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2018-2019 
 • 08/08/2018: Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 3004/107005/2018 (ΦΕΚ  3248/Β/8-8-2018) Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 3216/73174/30-06-2015 υπουργικής απόφασης σχετικά με τις υποχρεωτικές δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων αμπελοοινικών προϊόντων και την συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση του αμπελοοινικού τομέα.

Εργατική Νομοθεσία

 • 21/08/2018: Υπουργική Απόφαση  υπ΄ αριθμ. 43614/996/21.8.2018 με την οποία καθορίζεται η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για την αδήλωτη εργασία από το ΣΕΠΕ και από τον ΕΦΚΑ. (ΦΕΚ Β’ 3521 /21.08.2018)
 • 19/07/2018: Εγκύκλιος  υπ΄ αριθμ. 40090/Δ1.14024/19.7.2018 με την οποία παρέχονται πρόσθετες οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ. 
 • 18/07/2018: Ν. 4554/2018   "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 130/18.07.2018)
 • 22/06/2018: Υπουργική Απόφαση  υπ΄ αριθμ. 32143/Δ1.11288/11.6.2018,  με την οποία επανακαθορίζονται οι όροι ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ. (ΦΕΚ Β’ 2401/22.06.2018)
 • 03/04/2018:  Το κείμενο της νέας ΕΓΣΣΕ 2018 
 

Νομοθεσία υπό συζήτηση

 • Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά.
 • 27/11/2018 : οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τους νέους κανόνες παραγωγής και επισήμανσης των αλκοολούχων ποτών.
 • 10/12/2018 : τα κράτη μέλη της ΕΕ συνήλθαν στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας και ενέκριναν το κείμενο.
 • 12/12/2018 : Το κείμενο υποβλήθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (Π.Ο.Ε).
 • Δείτε το κείμενο και το Παράρτημα (με τα Κύρια σημεία αλλαγών της αρχικής πρότασης της Επιτροπής )  από  στον ιστότοπο EU-TBT
 • Πιθανή  ημερομηνία Δημοσίευσης: Απρίλιος 2019 (έναρξη ισχύος του κανονισμού 7 μέρες μετά από τη δημοσίευση του)
 • Κανόνες σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα και την  κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008

Περισσότερα...