Για αναλυτική περιήγηση στο κομμάτι της νομοθεσίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε μέλη του Συνδέσμου και να έχετε κωδικούς πρόσβασης για το site

Νομοθεσία Τελωνείων

 • 03/12/2019: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 443 B’ 3.12.2019 , η απόφαση της ΑΑΔΕ (Α.1437/20.11.2019) με την οποία προβλέπεται η καθιέρωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων υποστηρικτικών δικαιολογητικών της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.), εγγράφων, καθώς και ο τρόπος και ο τόπος τήρησης αυτών από τον υπόχρεο υποβολής του εν λόγω τελωνειακού παραστατικού
 • Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών
  (Τελευταία κωδικοποίηση με την απόφαση ΑΑΔΕ Α.1458/3-12-2019)
 • Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή.
  (Τελευταία κωδικοποίηση με την ΑΥΟ  30/003/000/568/31.01.2019)
 • Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα
  (Τελευταία ενοποιημένη έκδοση: 25/07/2019)

Περισσότερα...


Νομοθεσία Υπουργείου Οικονομικών

 • Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 2859/200
  (τελευταία κωδικοποίηση 12.12. 2019)

Περισσότερα...


Νομοθεσία Παραγωγής Αλκοολούχων

16/12/2019 : Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4630/13.12.2019  η  υπ’ αριθμ. Α.1458/3-12-2019 απόφαση διοικητή ΑΑΔΕ με τίτλο «Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τις φορολογικές αποθήκες προϊόντων του άρθρου 90 του ν. 2960/2001» με την οποία δίνεται παράταση μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2020 , για την  υποβολή πιστοποιητικών/βεβαιώσεων αναγραφής γεωμετρικών στοιχείων ή ογκομετρικών πινάκων για τις δεξαμενές Φ.Α. οινοποιείων.

17/09/2019 : Εγκύκλιο υπ.αριθ. 30/003/000/4089 Δ/νσης Αλκοόλης & Τροφίμων του ΓΧΚ για την κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/934 του αμπελοοινικού τομέα

01/08/2019 : Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄3083/31.07.2019 η υπ. αριθ.πρωτ.:Α.1288/18.7.2019 απόφαση διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02.8.2017 (Β'2745) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής», με την οποία καταργήθηκε η υποχρεωτική ογκομέτρηση δεξαμενών για τα οινοποιεία. Ωστόσο για τις υπάρχουσες φορολογικές αποθήκες, οι ενδιαφερόμενοι μέχρι την 01.11.2019, πρέπει να υποβάλουν αντίστοιχα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η σχετική ογκομέτρηση.

27/05/2019 : Διευκρινιστική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ υπ.αριθ. Πρωτ.: Ε.2090/27.5.2019 με θέμα «Λειτουργία αποσταγματοποιείων -Παραδόσεις παραγόμενων προϊόντων»

21/03/2019 : Εγκύκλιος ΓΧΚ Αρ. πρωτ. : 30/003/000/1229 με θέμα : «Βεβαιώσεις – πιστοποιητικά για τις εξαγωγές αλκοολούχων ποτών, οίνων και ζύθου.»  επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

26/02/2019 : Aπόφαση ΓΧΚ υπ.αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/774/22.2.2019 , με ΘΕΜΑ: «Έγκριση εφαρμογής της ογκομετρικής μεθόδου με χρήση ροoμέτρου στις ογκομετρήσεις δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη».

Καν. 110/2008 : Κανονισμός (ΕΕ) 110/2008 σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.1576/89 του Συμβουλίου  (ενοποιημένη έκδοση 08.06.2019)

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ (θα τεθεί σε πλήρη ισχύ στις 25/05/2021)

Καν. 2019/787 : Κανονισμός (ΕΕ) 2019/787 σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με αλκοόλη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008

2960/2001: Τελωνειακός Κώδικας
(Κωδικοποίηση ΣΕΑΟΠ, με το Ν.4646/2019  της  12ης/12/2019)

Περισσότερα...


Αμπελοοινική Νομοθεσία

 • 18/10/2019: Συμπληρωματική εγκύκλιος υπ΄ αριθμ. 2713/266793/18.10.2019 δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2019-2020 
 • 17/10/2019: Απόφαση ΥπΑΑΤ υπ΄ αριθμ. 1387/231285 /19 (ΦΕΚ Β’ 3838/17.10.2019)  
  Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671), του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ. 1) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη για την προγραμματική περίοδο 2019 - 2023.
 • 03/10/2019: Απόφαση ΥπΑΑΤ υπ΄ αριθμ 2453/235850/19 (ΦΕΚ Β΄3673/3.10.2019)  Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Καν.(ΕΕ) 2018/273 και του Καν.(ΕΕ) 2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα 
 • 01/10/2019: Απόφαση ΥπΑΑΤ υπ΄ αριθμ. 2454/235853/19 (ΦΕΚ Β’ 3645/1.10.2019)  Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθμ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθμ. 2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού
 • 31/07/2019: Εγκύκλιος υπ΄ αριθμ. 2117/195639/31-07-2019 για την υποβολή δηλώσεων συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2019-2020

Περισσότερα...


Νομοθεσία Ίδρυσης Λειτουργίας Παραγωγικής Μονάδας

 • Ν. 4442/2016: Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις τελευταία Κωδικοποίηση την 20η/6/2018 με το νόμο 4550/2018 
 • ΑΥΟ 32790/392/Φ.15 όπως τροποποιήθηκε με ΑΥΟ  5540/71/Φ15/2018: Υπουργική Απόφαση 32790/392/Φ.15 με Θέμα «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας». Η παρούσα απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο και τη διαδικασία της γνωστοποίησης και κάθε άλλο σχετικό με αυτήν θέμα αναφορικά με τη λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο στο άρθρο 17 του Ν. 4442/2016 (Δείτε το κωδικοποιημένο κείμενο όπως τροποποιήθηκε με ΑΥΟ 5540/71/Φ15/2018)
 • Ν. 3325/05: (ΦΕΚ Ά 68/11.03.2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». (Κωδικοποιημένο κείμενο  την 14η /06/2018 με το Ν.4549/2018)
 • Ν. 3982/2011: (ΦΕΚ Α΄143/17.6.2011) - Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. (Κωδικοποιημένο κείμενο  την 20η /6/2018 με το νόμο 4550/2018)
 • Άρθρα 6 και 7Δ του Ν. 2969/01 (Φ.Ε.Κ. 832/Α/18-12-2001) «Αλκοόλη & Αλκοολούχα προϊόντα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Νομοθεσία υπό συζήτηση

Α. Ευρωπαϊκή (COM)

 1. Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά.

  • 08/11/2019: Το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων - ECOFIN δεν κατέληξε σε συμφωνία επί του συμβιβαστικού κειμένου της Φινλανδικής Προεδρίας
  Η Προεδρία κάλεσε τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη συζήτηση με στόχο την επίτευξη συμφωνίας στο προσεχές Συμβούλιο ECOFIN της 5ης/12/2019.
  • 25/05/2018: Η πρόταση της οδηγίας
  • 12/03/2019: H γενική προσέγγιση του Συμβουλίου δεν έγινε δεκτή, από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων - ECOFIN (δηλ. από τους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών όλων των κρατών-μελών) 

 2. Σχέδιο ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/… για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)2019/787 όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών του κλάδου των αλκοολούχων ,  τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, την ανάκληση της προστασίας, καθώς και το Μητρώο.
 3. Σχέδιο Εκτελεστικού  κανονισμού (ΕΕ) 2019/… , σχετικά με τον καθορισμό κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ)2019/787 όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων του κλάδου των αλκοολούχων, τη διαδικασία ένστασης, τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, την ανάκληση της προστασίας και τη χρήση συμβόλων, και του  συστήματος ελέγχων.
 4. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά.
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Β. Εθνική (Σχέδια ΓΧΚ, Διαβούλευση…)

Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. υπ' αρίθ. 30/077/2131/2011 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών»

 • 10/12/2019: Έγγραφο εργασίας ΓΧΚ, ΤΕΛΙΚΟ για την τροποποίησης της Α.Υ.Ο. υπ'αρίθ. 30/077/2131/2011 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών»
 • 4/12/2019 Παρατηρήσεις ΣΕΑΟΠ ΕΝΑΠΑΠΕ επί των πρακτικών  
 • 28/11/2019:ΠΡΑΚΤΙΚΑ συνάντησης με ΓΧΚ της 25ης/11/2019, με θέμα την ανταλλαγή απόψεων επί του σχεδίου απόφασης για την τροποποίηση της Α.Υ.Ο. 30/077/2131/23-08-2011 (Β’ 1946) «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών»,
 • 14/11/2019: Κοινή επιστολή ΣΕΑΟΠ ΕΝΑΠΑΠΕ για την τροποποίησης της Α.Υ.Ο. υπ'αρίθ. 30/077/2131/2011 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών»
 • 21/10/2019 :Έγγραφο εργασίας ΓΧΚ για την τροποποίησης της Α.Υ.Ο. υπ'αρίθ. 30/077/2131/2011 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών»

Περισσότερα...