ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ:

Νέος κανονισμός αλκοολούχων ποτών (ΚΑΝ.2019/787)

Δημοσιεύτηκε στις 17/05/2019 στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ L 130 της 17.5.2019) ο νέος κανονισμός των Αλκοολούχων.
Ο νέος κανονισμός είναι ο ΚΑΝ (ΕΕ) 2019/787 «για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με αλκοόλη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008».

Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει:

  • Από 08/06/2019: Εφαρμόζονται οι περισσότεροι κανόνες που ισχύουν για τις  ΓΕ
  • Από 25/05/2021: Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο κανονισμός

Προβλέπονται μεταβατικά μέτρα όπως:

  1. Τα αλκοολούχα ποτά που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού αλλά πληρούν εκείνες του ΚΑΝ.110/2008 και παράγονταν πριν από τις 25 Μαΐου 2021 μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά μέχρις εξάντλησης των αποθεμάτων.
  2. Τα αλκοολούχα ποτά των οποίων η περιγραφή, παρουσίαση ή επισήμανση είναι σύμφωνα με τον ΚΑΝ.110/2008 και τα οποία είχαν επισημανθεί πριν από τις 8 Ιουνίου 2019 μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά μέχρις εξάντλησης των αποθεμάτων.
  3. Όσον αφορά τις ήδη καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις, με τον κανονισμό ΚΑΝ.110/2008, η Επιτροπή θα δημοσιεύει το ενιαίο έγγραφο το οποίο έχει υποβάλει το κράτος μέλος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω δημοσίευση συνοδεύεται από παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών του προϊόντος και δεν ακολουθείται από διαδικασία ένστασης.
     
    Διαβάστε περισσότερα στο site του ΣΕΑΟΠ εδώ