ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Το Συμβούλιο ενέκρινε το νέο κανονισμό των αλκοολούχων ποτών

Καλύτεροι κανόνες παραγωγής, επισήμανσης και προστασίας τους

Το Συμβούλιο ενέκρινε στις 9/4/2019 το νέο κανονισμό των αλκοολούχων ποτών, με στόχο τη διευκρίνιση και τη βελτίωση του νομικού πλαισίου που καθορίζει τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους σε άλλα τρόφιμα και την προστασία των γεωγραφικών τους ενδείξεων.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου, ο κανονισμός θα εξασφαλίσει σαφή επισήμανση των αλκοολούχων ποτών (όπως το Whisky, Brandy, Cognac και το ούζο) σε ολόκληρη την ΕΕ, σύμφωνα με τους κανόνες σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (καν. EE 1169/2011). Επιπλέον, θα διασφαλίσει ένα ορισμένο επίπεδο εναρμόνισης της σύνθεσης αυτών των ποτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα όσον αφορά τη μέγιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας και πληροφόρησης των καταναλωτών, προκειμένου να επιλέγουν αυθεντικά προϊόντα.

Επιπλέον, τα συμφέροντα των παραγωγών θα διαφυλαχθούν καλύτερα καθώς ο νέος κανονισμός ενισχύει την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων (Γ.Ε.) έναντι των εμπορικών σημάτων.

Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 7 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένες διατάξεις σχετικά με τις Γεωγραφικές Ενδείξεις ( όπως η διαδικασία για την αναγνώριση και τροποποίησή τους ), οι οποίες θα ισχύσουν δύο εβδομάδες από την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Το μεγαλύτερο μέρος των νέων κανόνων θα τεθεί σε ισχύ από το 2021.

Ιστορικό

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τα αλκοολούχα ποτά (καν. ΕΕ 110/2008) δημιουργήθηκε το 2008 με στόχο τη ρύθμιση της παραγωγής και της επισήμανσης όλων των αλκοολούχων ποτών που παράγονται και εισάγονται στην ΕΕ. Ένας άλλος στόχος ήταν να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες για την καταχώριση και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε (Δεκέμβριος 2016) να αλλάξει ο κανονισμός, για να προσαρμοστεί στις διαδικασίες λήψεων αποφάσεων που προέβλεπε η Συνθήκη.

Με την ευκαιρία αυτή η Επιτροπή αλλά και ορισμένα Κράτη Μέλη, ζήτησαν να γίνουν αλλαγές και προσθήκες στο Κανονισμό. Ειδικά η Επιτροπή ξεκίνησε την αναθεώρηση με σκοπό να «πλησιάσει» όσο γινόταν τον κανονισμό των τροφίμων. Αξίζει να σημειωθεί πως η στρατηγική υπό την προεδρία Junker για το νομοθετικό έργο της Ε. Επιτροπής ήταν :

  • Λιγότερη και ποιοτικότερη νομοθεσία
  • Ενοποίηση όπου είναι εφικτό των Κανονισμών , ώστε να διέπονται από την ίδια λογική για ομοειδή πράγματα (Τρόφιμα, Οίνοι, Αλκοολούχα)
  • Ευελιξία ώστε να διευκολύνονται οι Εμπορικές Συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες (η αναγνώριση των Γεωγραφικών Ενδείξεων είναι σημαντικό θέμα που δυσκολεύει τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες )


Ο κλάδος παρακολούθησε την εξέλιξη του κειμένου του κανονισμού καταθέτοντας προτάσεις και αντιρρήσεις όπου υπήρχε θέμα.

Μετά από πολλές διαβουλεύσεις και σχεδόν 4 χρόνια διαπραγματεύσεων, ο Κανονισμός κατέληξε σε ένα κείμενο συμβιβαστικό μεταξύ των επιδιώξεων της Επιτροπής, των Κρατών Μελών και του Κλάδου.

Σαν γενικό συμπέρασμα, ο Κανονισμός δεν είναι ο ιδανικός που θα θέλαμε αλλά τουλάχιστον αποφύγαμε να μεταφερθεί πλήρως η λογική του Κανονισμού των τροφίμων και διατηρήσαμε την Προστασία στις Υπάρχουσες Γεωγραφικές Ενδείξεις της ΕΕ , συνεπώς και στις αντίστοιχες της χώρας μας.

Δείτε το Κείμενο που ενέκρινε το Συμβούλιο "Κανονισμός για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με αλκοόλη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008"